Sunday, September 27, 2009

އަނބު އަސާރަ

ބޭނުންވާ ތަކެތި

     1/2 ކިލޯ ހަރު އަނބު
2 ދޮން ވިލާތުބަށި
2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ތެޅިމިރުސް
1 ޖޯޑު މޭބިސް ކަދުރު
2 ޖޯޑު ހަކުރު
1 ބޮޑު ފިޔާ
4 އިންޗި އިގުރު
2/1 ފުޅި ރާހުތް
ލޮނު
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ރެވި
ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް
އަނބާ، ފިޔާ ކޮއްޓަވާށެވެ. ވިލާތުބަށި ތޮޅި މެއްޓެވުމަށްފަހު، ކުދި އެތިއެތިކޮޅަށް ކޮއްޓަވާށެވެ. މި އެއްޗެހި ރާހުތުގައި ކައްކަވާށެވެ. ފުނޑަންޖެހޭ ހުރިހާ އެއްޗެއް ރާހުތް ޖައްސަވައިގެން ފުނޑުއްވާށެވެ. ދެން ހުރިހާ އެއްޗެއް ރަގަޅަށް އެއްކުރެއްވުމަށްފަހު ފުޅިއަކަށް އަލުއްވާށެވެ
 

No comments: